Privacyverklaring

voor de webpage van de Hanse Law School

Privacyverklaring voor de webpages van de Hanse Law School krachtens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Navolgend informeren wij de gebruiksters en gebruikers van de webpages van de Hanse Law School (volgend: webpages) over de doelen, de manier, de omvang en de rechtelijke grondslagen van de met de gebruik van de deze webpages samenhangende verwerking van persoonsgegevens. U ontvangt hierbij als van de verwerking van persoonsgegevens betrokkene persoon de krachtens art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) vereisten informaties. 

I. Naam en opschrift van de verantwoordelijken

Gezamenlijk verantwoordelijken in de zin van de AVG en andere nationale wetten betreffend de gegevensbescherming van de lidstaaten als ook overige bepalingen betreffend de gegevensbescherming zijn:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Ammerländer Heerstraße 114–118
26129 Oldenburg, Duitsland

telefoon: +49 441 798-5450
telefax: +49 441 798-2399
E-Mail: praesident[at]uol.de

Körperschaft des Öffentlichen Rechts
wettelijk vertegenwoordigd door de president Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper
bevoegde toezichthoudende autoriteit: Niedersächsiches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Leibnizufer 9, 30002 Hannover

en de

Universität Bremen
Bibliothekstr. 1-3
28359 Bremen, Duitsland

telefoom: +49 421 218-1
E-Mail: web[at]uni-bremen.de

Körperschaft des Öffentlichen Rechts
wettelijk vertegenwoordigd door de president Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholz-Reiter
bevoegde toezichthoudende autoriteit: Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Katharinenstraße 37, 28195 Bremen

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verantwoordelijken is:

Ass. iur. Patrick Rüscher
Universität Oldenburg (opschrift zie boven), kamer: V03 – 3-S330
telefoon: +49 441 798-4196
E-Mail: dsuni[at]uol.de

II. Omvang en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking, gegevenslossing en bewaartermijnen

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruiksters en gebruikers alleen maar dan, zover dit voor de beschikbaarstelling van een functionerende webpage noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen naar toestimming door de gebruiker, tenzij de verwerking van de gegevens op grond van een wettelijke permissie tis toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover een wettelijke permissie niet van toepassing is, halen wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene persoon in (art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a AGV). Daarbei houden wij rekening met de vereisten uit art. 4 nr. 11 en art. 7 AGV.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de vervulling van een overeenkomst, wiens partij de betrokkene persoon is of wie verantwoordelijk is voor een precontractuele maatregel, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. b AGV.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een rechtelijke verplichting, aan die de verantwoordelijken is onderworpen, is de rechtsgrondslag in art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. c AGV te vinden.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, om gewettigde interesses van de verantwoordelijken of derden te beschermen en de interesses, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet overwegen, is de rechtsgrondslag in art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV te vinden.

3. Lossing van gegevens en bewaartermijnen

Persoonsgegevens van de betrokkene persoon worden gelost of geschorst, zodra het doel voor de bewaring vervalt. Een bewaring na verval van het doel mag gebeuren, indien dit door de Europeese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige regelingen, aan welke de verantwoordelijke is onderworpen, is voorzien. Een schorsing of lossing gebeurt ook dan, als de door de genoemde normen bewaartermijn afloopt, tenzij, dat de verdere bewaring van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter sluiting of vervulling van een overeenkomst, die zich bijvoorbeeld uit art. 17 AGV afleidt.

III. Beschikkingstelling van de webpage en het opstellen van logfiles

1. Omschrijving en omvang van de verwerking van gegevens

Bij iedere oproep van onze webpage vat ons systeem geautomatiseerd gegevens en informaties van computersystems van de oproepende rekenaar.

Volgende gegevens worden daarbij geheven:

  • volledig IP-adres van de aanvragende rekenaar
  • datum en kloktijd van de aanvraag
  • naam, URL en overdragene hoeveelheid van de aangevraagde gegevens
  • toegangsstatus (aangevraagde gegevens overdragen, niet gevonden, etc.)
  • gebruikte browser en gebruikt operating systeem

De gegevens worden tevens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een bewaring van deze gegevens, zamen met andere persoonsgegevens van de gebruiker, vindt niet plaats.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke bewaring van gegebens en de logilfes is art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV.

3. Doel van de verwerking van gegevens

De tijdelijke bewaring van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk, om de webpage aan de rekenaar van de gebruiker beschikbaar te stellen. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de zitting blijven opgeslagen. De bewaring van de logfiles is noodzakelijk, om voor het functioneren van de webpage te waarborgen. Verder kunnen wij met deze gegevens onze webpage optimeren en voor de zekerheid van onze IT-systemen waarborgen. Verder zijn ons deze gegevens voor de optimering en de zerkerheid van onze IT-systemen van dienst. Een vewerking voor marketingdoeleinden vindt in deze samenhang niet plaats. In deze doeleinden ligt ook onze gewettigde interesse van de verwerking van gegevens krachtens art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV.

4. Bewaartermijnen

De gegevens worden gelost, zodra de gegevens voor het bereiken van de doel van de verheffing niet meer noodzakelijk zijn. Met betrekking tot de verheffing van gegevens ter beschikbaarstelling van deze website is dit het geval, als de zitting beëindigd wordt.

In het geval van de bewaring van de gegevens in logfiles gebeurt de lossing na afloop van uiterlijk zeven dagen. Een bewaring bovenuit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gelost of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheden voor verweer en afschaffing

Indien zich de verantwoordelijke op Art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens beroept, hebben de gebruiksters en gebruikers principieel het recht, tegen de verwerking van gegevens te spreken. Want de verheffing van gegevens voor de beschikbaarstelling van de webpage en de bewaring van gegevens in de logfiles voor de werking van de webpage dwingend noodzakelijk is, kunnen gebruiksters en gebruikers een bewaring van gegevens alleen maar dan vermijden, indien deze de webpage van de Hanse Law School niet oproepen.

IV. Gebruik van Cookies

1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze webpage maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn text-bestanden die in de internetbrowser ofwel van de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Vraagt een gebruiker een website aan, zo kan een Cookie op het operating systeem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit Cookie bevat een karakteristieke volgorde van tekens, die een eenduidige identificatie van de internetbrowser bij de hernieuwde oproep van de webpage mogelijk maakt.

Wij maken gebruik van Cookies, om onze webpage een gebruikersvriendelijke vorm te geven. Sommige elementen van onze webpage maken het noodzakelijk, dat de oproepende internetbrowser ook na een wisseling van een pagina kan worden geïdentificeerd. 

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het gebruikmaken van Cookies is art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV. Bij de verwerking van persoonsgegevens met het gebruikmaken van Cookies met analysedoeleinden vindt alleen na toestemming door de gebruiker plaats (art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a AGV)

3. Doel van de gegevensverwerking

De doel van de verwerking van gegevens krachtens art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. f AGV middels technisch noodzakelijke Cookies ligt besloten in het doel, het gebruik van de webpage voor de gebruiker eenvoudiger te maken. Sommige functies van onze webpage kunnen zonder de inzet van Cookies niet worden aangeboden. Voor deze is het noodzakelijk, dat de internetbrowser ook na een wisseling van een pagina kan worden herkant. Die door de inzet van technisch noodzakelijke Cookies verzamelde persoonsgegevens worden niet gebruikt om een gebruikersprofiel op te stellen.

4. Bewaartermijnen, mogelijkheid voor verweer en afschaffing

Cookies worden op de rekenaar van de gebruiker opgeslagen en van de rekenaar an onze webpage overdragen. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van Cookies. Door een verandering van de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van Cookies deactiveren of beperken. Opgeslagen Cookies kunnen ten allen tijde worden gelost. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Indien Cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van deze webpage volledig kunnen worden gebruikt.

V. Contact via E-mail

1. Omschrijving en omvang van de verwerking van gegevens 

Een contactopname is mogelijk over het beschikbaar gesteld E-mail-adres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, die samen met de E-mail worden overdragen. Hierbij worden geen gegevens aan derde doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na toestemming door de gebruikster of gebruiker is art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a AGV. In de overdracht van gegevens, die door middel van een E-mail worden overdragen, zien wij een handeling, die een toestemming impliceert (art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a AGV).

3. Doel van de verwerking van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vanuit de invoerscherm gebruiken wij alleen voor de contactname. Overige persoonsgegevens, die bij het proces van verzending worden verwerkt, gebruiken wij om een misbruik van het contactformulier te vermijden en om voor de zekerheid van onze IT-systemen te waarborgen. 

4. Bewaartermijnen

De gegevens worden gelost, zodra de gegevens voor het bereiken van de doel van de heffing niet meer noodzakelijk zijn. Voor persoonsgegevens uit de invoerscherm en zulke, welke via E-mail werden overdragen, is dit het geval, als de communicatie met de gebruikster of gebruiker beëindigt is. Beëindigt is een communicatie, als uit de opstanden blijkt, dat de stand van zaken afsluitend is verlicht. 

Persoonsgegevens, de bij het proces van verzending worden geheven, worden uiterlijk na zeven dagen gelost.

5. Mogelijkheid voor verweer en afschaffing

Gebruikers hebben ten allen tijde de mogelijkheid, de toestemming in de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. De herroeping en een verweer tegen de bewaring kan aan het volgend adres worden gericht: datenschutz[at]hanse-law-school.org

Alle persoonsgegevens, die in het proces van contactname worden opgeslagen, worden in dit geval gelost.

VI. Rechten van betrokken personen

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene persoon (art. 4 nr. 1 AGV). Navolgende rechten hebt u tegenover de verantwoordelijken:

1. Recht van de betrokkenen om toegang te krijgen tot de over hen bewaarde informatie

U kunt van de verantwoordelijken een bevestiging daarover opeisen, of persoonsgevens die u betrekken, van ons worden verwerkt.

Ligt een zulke verwerking voor, kunt u van de verantwoordelijke over volgende informaties opklaring opeisen:

(1) de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categoriën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers c.q. categoriën van ontvangers, tegenover wie u persoonsgegevens heeft geopenbaard of zullen worden geopenbaard;

(4) de geplande bewaartermijn van u betrekkende persoonsgegevens of, indien geen concrete aangaven kunnen worden gemaakt, de criteria’s voor de vastlegging van de bewaartermijnen;

(5) het bestaan van een recht op correctie of lossing van u betrekkende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking van gegevens door de verantwoordelijke of een recht voor veweer tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informaties over de afkomst van de gegevens, indien de gegevens niet bij de betrokkene persoon werden geheven;

(8) het bestaan van een automatische besluitvormingsproces incluis profilering krachtens art. 22 leden 1 en 4 AGV – tenminste in deze gevallen – veelzeggende informaties over de gebruikte logica alsook de strekking en de aangestuurde uitwerkingen van een zulke verwerking voor de betrokkene persoon.

U heeft het recht inlichting daarover te verkrijgen, of de u betrekkende persoonsgegevens in een derde land of aan een internationale organisatie worden overdragen. In dit samenhang kunt u opeisen, over de in art 46 AGV gewaarborgde garanties te worden ingelicht.

Dit recht op inlichting mag in zover worden beperkt, indien dit recht het vermoedelijk onmogelijk zou maken, onderzoek- of statistische doeleinden te vervolgen of deze serieus zou beperken en de beperking voor de vervulling van deze doeleinden noodzakelijk is.

2. Recht op correctie

U heeft een recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijken, in zover de verwerkte persoonsgegevens, die u betrekken, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke heeft de correctie zonder verwijl te verrichten.

Uw recht op correctie mag in zover worden beperkt, indien dit recht het vermoedelijk onmogelijk zou maken, onderzoek- of statistische doeleinden te vervolgen of deze serieus zou beperken en de beperking voor de vervulling van deze doeleinden noodzakelijk is.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende vereisten kunt uw een beperking van de u betrekkende persoonsgegevens opeisen:

(1) indien u de juistheid van de u betrekkende persoonsgevens voor een tijdstip bestrijt, voor welk de verantwoordelijken de mogelijkheid hebben, de juistheid van de persoonsgegevens te verificeren;

(2) de verwerking onrechtmatig is en u in plaats van een lossing van de persoonsgevevens een beperking van de gebruik van de persoonsgegevens opeist;

(3) de verantwoordelijken de persoonsgevevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig hebben, u deze nochtans voor de uitoefening of verdediging van rechten nodig hebt;

(4) indien u verweer tegen de verwerking krachtens art. 21 lid 1 AGV heeft ingelegd en nog niet zeker is, of de gewettigde gronden van de verantwoordelijken tegenover uw gronden overwegen.

Werd de verwerking van de u betrekkende persoonsgegevens beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de bewaring – alleen met uw toestemming of ter invordering, uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of op grond van het openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking na de bovengenoemde vereisten beperkt, wordt u van de verantwoordelijken geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Uw recht op beperking van de verwerking mag in zover worden beperkt, indien dit recht het vermoedelijk onmogelijk zou maken, onderzoek- of statistische doeleinden te vervolgen of deze serieus zou beperken en de beperking voor de vervulling van deze doeleinden noodzakelijk is.

4. Recht op lossing

a) Verplichting tot lossing

U kunt van de verantwoordelijke opeisen, dat de u betrekkende persoonsgegevens zonder verwijl worden gelost. De verantwoordelijken zijn verplicht deze gegevens zonder verwijl te lossen, indien aan een van de navolgende eisen voldaan is:

(1) De doelen, voor welke de u betrekkende persoonsgegevens geheven of op overige manier verwerkt werden, zijn niet langer noodzakelijk.

(2) U herroept uw toestemming, op welke de verwerking krachtens art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a AGV baseerde of een andere rechtsgrondslag voor de verwerking ontbreekt.

(3) U legt krachtens art. 21 lid 1 AGV verweer tegen de verwerking in en er bestaan geen prioritaire gewettigde redenen voor de verwerking of u legt krachtens art. 21 lid 2 AGV verweer tegen de verwerking in.

(4) De u betrekkende gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5) De lossing de u betrekkende persoonsgegevens is ter vervulling van een rechtlijke verpflichting krachtens het unierecht of het recht van een lidstaat noodzakelijk, aan welk de verantwoordelijken zijn onderworpen.

(6) De u betrekkende persoonsgegevens werden met betrekking tot aangebodene diensten van de informatiemaatschappij krachtens art. 8 I AGV geheven.

b) Informatie aan derde

Hebben de verantwoordelijken de u betrekkende persoonsgegeven openlijk beschikbaar gemaakt en zijn ze krachtens art. 17 lid 1 AGV verplicht tot lossing, zo treffen de verantwoordelijken met de beschikbare technologie en kosten voor de implementatie rekening houdend redelijke maatregels, ook van technische natuur, om voor de met de gegevensverwerking belastte verantwoordelijken, die de persoonsgegeven verwerken, daarover te informeren, dat u als betrokkene person de lossing van alle links naar deze persoonsgegevens of de lossing van alle copiën of replicaties heeft opgeiest.

c) Uitzonderingen

Het recht op lossing bestaat niet in zover de verwerking noodzakelijk is

(1) ter uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie;

(2) ter vervulling van een rechtelijke verplichting, die de verwerking na het unierecht of het recht van de lidstaaten, aan welk de verantwoordelijken zijn onderworpen, vereist of ter behartiging van een taak, die in het openbaar belang ligt of in uitoefening van openbare autoriteit gebeurd, die aan de verantwoordelijken werd overdragen;

(3) uit redenen van openbaar belang op het terrein van de openbare gezondheid krachtens art. 9 lid 2 lit. h en i en art. 9 lid 3 AGV;

(4) voor in het openbaar belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden krachtens art. 89 lid 1 AGV, in zover het onder afdeling a) genoemd recht vermoedelijke de vervulling van doeleinden onmogelijk zou maken of serieus zou berperken, of

(5) ter invordering, uitoefening of verdediging van rechten.

5. Recht op inlichting

Heeft u het recht op correctie, lossing of beperking van de verkering van gegevens tegenover de verantwoordelijken ingevorderd, zijn deze verplicht, alle ontvangers, tegenover wie u betrekkede persoonsgegevens werden geopenbaard, deze correctie of lossing van deze gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, tenzij, dit blijkt onmogelijk of alleen met onevenredige moeite mogelijk te zijn.

Tegenover de verantwoordelijken heeft u het recht over deze ontvangers te worden ingelicht.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht de u betrekkende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijken heeft beschikbaar gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en maschineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht, deze gegevens aan een andere, zonder belemmering door de verantwoordelijken, aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, te overdragen, zodra

(1) de verwerking baseert op een toestemming krachtens art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. a AGV of art. 9 lid 2 lit. a AGV of op een overeenkomst krachtens art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. b AGV en

(2) de verwerking met de hulp van een geautomatiseerd proces gebeurd. 

In uitoefening van dit recht heeft u verder het recht op te eisen, dat de u betrekkende persoonsgegevens direct van een verantwoordelijke aan een ander verantwoordelijke worden overdragen, zodra dit technisch mogelijk zou zijn. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. 

Het recht op overdraagbarheid van gegevens is niet van toepassing op een verwerking van persoonsgegevens, die voor de vervulling van een opdracht noodzakelijk is, in het openbar belang staat of in de uitoefning van openbare autoriteit gebeurd, welke aan de veraantwoordelijken werd overdragen.

7. Recht van verweer

U heeft het recht op grond van redenen, welke uit hun bijzondere situatie voortvloeien, ten allen tijde tegen de verwerking van u betrekkende persoonsgegevens, die opgrond van art. 6 lid 1 onderlid 1 lit. e of lit. f AGV gebeurd, verweer in te leggen (art. 21 AGV); dit is ook van toepassing op een op deze bestemmingen gebaseerde profilering.

De verantwoordelijken verwerken de u betrekkende persoonsgegevens niet meer, tenzij ze kunnen dwingende bescherming verdienende interesses voor de verwerking aantonen, die uw interesses, rechten en vrijheden overwegen of de verwerking is nodig voor de invordering, uitoefening of verdediging van rechten.

Worden de u betrekkende persoonsgegevens verwerkt, om direct marketing uit te oefenen, heeft u het recht ten allen tijde verweer tegen de verwerking de u betrekkende persoonsgegeven te dien einde in te leggen; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het met zodanige direct marketing in verbinding staat.

Spreekt u zich tegen een verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing uit, zo worden de u betreffende persoonsgegeven niet meer vor deze doeleinden gebruikt. 

U heeft de mogelijkheid in samenhang met het gebruikmaken van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op verweer door middel van een geautomatiseerd proces uit te oefenen bei welke technische specificaties worden gebruikt.

U heeft verder het recht op grond van redenen, welke uit hun bijzondere situatie voortvloeien, tegen de verwerking van u betrekkende persoonsgegevens die voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden krachtens art. 89 lid 1 AGV gebeurd, te spreken.

Uw recht op verweer mag in mag in zover worden beperkt, indien dit recht het vermoedelijk onmogelijk zou maken, onderzoek- of statistische doeleinden te vervolgen of deze serieus zou beperken en de beperking voor de vervulling van deze doeleinden noodzakelijk is.

8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring baserend op het gegevensbeschermingsrecht

U heeft het recht, uw toestemmingsverklaring baserend op het gegevensbeschermingsrecht ten allen tijde te herroepen. Door uw herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot de herroeping niet aangetast. 

9. Geautomatiseerde besluitsforming voor elk bijzonder geval inclusief profilering

U heeft het recht aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – baseerende beslissing niet te worden onderworpen, die tegenover u rechtelijk bindende kracht ontwikkelt of u in op andere manier serieus belemmert. Dit is niet van toepassing als het besluit

(1) voor het sluiten of de vervulling van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijken noodzakelijk is,

(2) opgrond van wettelijke bepalingen van de Europese Unie of van de lidstaaten, aan welke de verantwoordelijken zijn onderworpen, toelaatbaar is en deze wettelijke bepalingen redelijke maatregels ter bescherming van uw rechten en vrijheden zoals ook van gewettigdte interesses bevatten of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurd. 

Weliswaar mogen deze besluiten niet baseren, op welke bijzondere categorieën van persoonsgegevens krachtens art. 9 lid 1 AGV zodra niet Art. 9 lid 2 lit. a of lit. g van toepassing zijn en redelijke maatregels ter bescherming van rechten en vrijheden werden getroffen.

Ten aanzien van de in (1) en (3) genoemde gevallen, treffen de verantwoordelijke redelijke maatregels om de rechten en vrijden zoals ook hun gewettigde interesses te beschermen, waarvoor ten minste het recht op het verkrijgen van een ingrijpen van een persoon op de kant van de verantwoordelijken, op het voorlichten van het eigen standpunt en op betwisting van het besluit behoort. 

10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd van een ander bestuursrechtelijke of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het, bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding in te dienen, als uw van mening bent dat de verwering van de u betrekkende persoonsgegevens tegen de bepalingen van de AGV verstoten.

De toezichthoudende autoriteit, bij welke uw bezwaar werd ingediend, licht de klager in over de gang van zaken en de resultaten van het bezwaar incluis de mogelijkheid voor een gerechtelijke rechtsmiddel krachtens art. 78 AGV.  

*Hier kunt u uw instelling voor Cookies en externe inhouden aanpassen.

© 2019 – 2021 Hanse Law School · Alle rechten voorbehouden