Master of Laws

Transnational Law

semesters

studenten

samenvatting

internationale oriëntering

optionele studiefase in het buitenland

interdisciplinaire keuzevakken

optimale begeleiding

dubbel degree van twee universiteiten mogelijk

%

engelstalige hoorcolleges

verschillende modulen kiesbaar

omschrijving van het studieprogramma

Moderne maatschappijen worden toenemend van sociale, economische en rechtelijke betrekkingen beïnvloed, die de traditionele grenzen van nationale staten overschrijden. Markten zijn over hun nationale rechtsstelsel en hun internationale politiek-coördinatie uitgedijd. Transnationale bedrijven en grensoverschrijdend werkzame organisaties en netwerken interageren op nieuwe manieren en zetten nieuwe governance-standaards. Transnationale migratie, mobiliteit en vooruitgangen in de informatie- en communicatietechniek veranderen het denken en het openbaar discours. Uitwerkingen van financiële crises, de klimaatwandel en andere cruciale ontwikkelingen leggen de verweven afhankelijkheden van moderne maatschappijen door ongecoördineerde transnationale activiteiten open, die nieuwe institutionele antwoorden nodig maken. Dit masterprogramma stelt zich met dit, onder het begrip “transnationalisering” bekend, fenomeen en zijn uitwerkingen op de ontwikkelingen op het recht te werk. 

verloop van de studie 

studieverloop A (desgevallend dubbel degree)

 

Studieverloop A biedt de mogelijkheid in het eerst vaksemester, een buitenlandse studie aan een, met de universiteiten Bremen en Oldenburg coöpererende universiteiten, te absolveren. De studenten kunnen van én de coöperaties van de Universiteit Bremen van de Faculteit 6 (Rechtswetenschappen) én deze van de Faculteit II (ICT, Economische- en Rechtswetenschappen) van de Universiteit Oldenburg gebruik maken. Daarbij worden modulen ten waarde van 30 ECTS aan een rechtswetenschappelijke faculteit aan een buitenlandse universiteit afgelegd en later in het masterprogramma aangerekend. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk een tweede masterdiploma van een van de coöpererende universiteiten te verkrijgen.

 

Het tweede vaksemester vindt plaats in Bremen en in Oldenburg, waar de verblijvende keuzevakken moeten worden afgelegd. Het exact getal aan modulen is afhankelijk van de modulen, die in het eerst semester worden afgelegd.
Het tweede vaksemester bevat ook de afsluitende master-moduul (begeleidend seminaar, masterscriptie en colloquium). Het colloquium moet uiterlijk in september worden afgelegd als de begeleidende leraren acht weken tijd voor de correctie hebben, tenzij, een kortere termijn wordt uitdrukkelijk overeengekomen. In ieder geval moeten het thema en de begeleidsters c.q. begeleiders uiterlijk in februari of maart gekozen zijn, zodat de student in april met het schrijven van de scriptie kan beginnen.

studieverloop B

Studieverloop B is niet voorzien van een buitenlandse studie en is inhoudelijk meer gefocust op het fenomeen van de transnatioanliserung van het recht. In het eerst vaksemester worden de plichtmodulen “methodiek van transnationale rechtswetenschap”, “transnationaal recht I” en “transnationaal recht II” afgelegd. Bovenuit worden tenminste twee bijkomende keuzemodulen uit het moduulaanbod van de universiteiten Bremen en Oldenburg gekozen. Wij raaden ons studeren in het eerst semester meer keuzemodulen – dat wil zeggen drie of vier – af te leggen om in het opvolgend semester meer tijd voor de masterscriptie te hebben.

In het tweede vaksemester zijn verdere keuzemodulen en de afsluitende master-moduul (begeleidend seminaar, masterscriptie, colloquium) af te leggen. Het getal van de te kiezen modulen is afhankelijk van de modulen de in het eerst semester worden afgelegd. In totaal moeten in de verloop van het masterprogramma vier keuzemodulen worden afgelegd.
Studenten die voor studieverloop B kiezen moeten, voordat ze met hun masterscriptie mogen beginnen, een verblijf in het buitenland van tenminste vijf maanden door middel van een studie aan een universiteit buiten de grenzen van Duitsland aantonen. Daarmee is voor kandidaten van het masterprogramma zonder een voorafgaande studie in het buitenland zonder een automatische prolongering van de studie, alleen maar studieverloop A van toepassing.
De masterscriptie en het colloquium moeten uiterlijk tot het midden van september worden afgerond om het programma in de reguliere studieduur (twee semesters) af te sluiten als de begeleidende leraren acht weken tijd voor de correctie hebben, tenzij, een kortere termijn wordt uitdrukkelijk overeengekomen. In ieder geval moeten het thema en de begeleidsters c.q. begeleiders uiterlijk in februari of maart gekozen zijn, zodat de student in april met het schrijven van de scriptie kan beginnen. 

 

beroepsmogelijkheden

Het masterprogramma sluit af met de titel Master of Laws (LL.M.) “Transnational Law (Hanse Law School) af, die gemeenschappelijk van de Universiteit Bremen en de Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg wordt toegekend. Dit geaccrediteerd diploma betekent een waardevolle addendum voor een al behaalde studiediploma. Onze alumni zijn onder andere als rechtsadviseur/rechtsadviseuse in bedrijven of als referent/referente in bedrijven, verbanden of autoriteiten werkzaam. Verdere beroepsmogelijkheden tonen zich als wetenschappelijke medewerker/medewerkster met of zonder promotie aan universiteiten, overheden of kanselarijen aan.

 

sollicitiatie

termijn voor sollicitatie
voor het eerst vaksemester: 31 mai

Als de voorafgaande studie tot de termijn voor sollicitatie op 31 mai nog niet is afgesloten evenwel studie- en examenprestaties ten waarde van tenminste 210 ECTS worden afgelegd is een sollicitatie als eerstejaars mogelijk. Voorwaarde is, dat de sollicitatie aan de verdere vereisten behalve de taalvaardigheden voldoet. In het geval van admissie moeten voor een inschrijving het succesvol afronden van een bachelorprogramma incluis de talenvaardigheden uiterlijk twee weken na begin van de hoorcolleges worden aangetoond.  

proces van sollicitatie 

Het voorstel tot inschrijving gebeurd online via het Portaal voor Masterprogramma’s van het Secretariaat voor Studenten van de Universiteit Bremen. De termijn voor het indienen van het voorstel is ca. 8 weken voor de sollicitatie-termijn mogelijk. Voor speciale voorstellen (geavanceerde, mededogen) mogen alleen de formulieren van de Universiteit Bremen worden gebruikt, die op de webpage beschikbaar worden gesteld. Alle documenten, die zamen met de inschrijving moeten worden ingediend, worden samen met de bescheid van admissie meegedeeld. 

© 2019 – 2021 Hanse Law School · Alle rechten voorbehouden